رژیم صهیونیستی در هیچ جا امنیت ندارد و طعم ذلت و شکست را چشید

حزب الله لبنان با بیان اینکه عملیات بنی براک که سیلی محکمی بر ساختار رژیم صهیونیستی در قلب قلمرو غاصب آن به شمار می رود، نشان داد این رژیم در هیچ جایی امنیت ندارد.